Критериите, по които се води журито, за да избере отличените в отделните категории.

Доброволец

Да е номиниран заради изключителна отдаденост към каузата (участва от дълго време, влага много от себе си) или:
Да е номиниран заради участие в забележително много на брой инициативи, или:
Да има вдъхновяваща лична история, която чрез гласността на Наградите би стигнала и запалила много други хора (напр. доброволчеството е променило живота му), или:
Да е доброволец в “трудна” кауза - такава, която се случва в буквално трудни условия (напр. студ, недостъпни терени) или за която по принцип е трудно да се привлекат доброволци, или:
Самият той да е от уязвима група, която по-скоро се приема за нуждаеща се, отколкото за помагаща.

Организация

Доброволците да имат ключова роля за функционирането на организацията или за осъществяването на инициативите ѝ;
Организацията да популяризира доброволчеството сред максимално широк кръг хора и да включва “външни” доброволци (отвъд пряко засегнатите от проблема);
Организацията да включва доброволци в дейностите си по начин, който променя в положителна посока представите за доброволчество въобще, или има оригинален начин/подход за включване на доброволци;
Организацията да полага целенасочени усилия за мотивиране, стимулиране и задържане на своите доброволци;
Доброволчеството да присъства ясно в публичния образ на организацията;
Организацията развива доброволчески дейности в малки населени места, където доброволчеството не е много популярно, или като начин за социално включване на маргинализирани групи.

Компания

Да е номинирана с конкретни доброволчески инициативи (не дарителски/ благотворителни);
Инициативите са се превърнали в устойчив проект;
Доброволческите инициативи на компанията да са в подкрепа на значими социални каузи;
Компанията развива конкретни политики за насърчаване на доброволчеството в екипите си - напр. един ден към годишния отпуск, който служителите изпозлват за доброволчество, тийм билдинги с фокус доброволчество;
Компанията развива политики и практики в посока на т.нар. skill-based volunteering - с професионалните си умения служителите помагат за подобряване на работата на НПО сектора у нас или за подобряване на качеството на живот и образование на непривелигировани социални групи;
Компанията взима предвид доброволческия опит на кандидати за работа;
Доброволчеството присъства ясно в публичния образ на компанията - в публични годишни отчети, секция на сайта, социални мрежи;
Компанията публикува конкретни данни за участия в доброволчески мисии за последната година - брой часове доброволчество, брой включени служители, брой доброволчески мисии.

Журналист

Журналистът е номиниран за авторски материали;
Журналистът показва устойчив интерес към темата доброволчество;
Журналистът е показал чувствителност по социални проблеми и разбиране към нуждата от публично говорене по темата за доброволчеството, като начин за развиване на емпатията в обществото;
В работата си по темата журналистът спазва изискванията на Етичния кодекс на българските медии.