criteria.png

Всяка номинация трябва да отговаря убедително на един или повече от следните критерии:

Доброволец

 • Проявява изключителна отдаденост към каузата (напр. участва от дълго време, влага много от себе си).

 • Участва в забележително много на брой инициативи.

 • Има вдъхновяваща лична история, която чрез гласността на ГЕРОИТЕ би запалила много други хора (напр. доброволчеството е променило живота му).

 • Доброволец е в “трудна” кауза - такава, която се случва в буквално трудни условия (напр. студ, недостъпни терени, рисковани обстоятелства), или за която е обичайно трудно да се привлекат доброволци (напр. работа с маргинализирани/стигматизирани групи).

 • Съчетава житейски път или обстоятелства, при които малко хора биха открили мотивация за доброволчество.

 Организация

 • Доброволците имат ключова роля за функционирането на организацията или за осъществяването на инициативите ѝ.

 • Организацията включва доброволци в дейностите си по начин, който променя в положителна посока представите за доброволчество въобще, или има оригинален подход за включване на доброволци.

 • Организацията развива иновативни и ефективни практики за привличане, мотивиране и задържане на своите доброволци.

 • Организацията развива доброволчески дейности в малки населени места, където доброволчеството не е много популярно, или като начин за социално включване на маргинализирани групи.

Компания

 • Компанията е номинирана за конкретни доброволчески инициативи (не дарителски/благотворителни).

 • Инициативите са се превърнали в устойчив проект.

 • Компанията развива конкретни политики за насърчаване на доброволчеството в екипите си (напр. един ден към годишния отпуск, който служителите използват за доброволчество, тийм билдинги с фокус доброволчество и др.)

 • Компанията развива политики и практики в посока на т. нар. skill-based volunteering - с професионалните си умения служителите помагат за подобряване на работата на НПО сектора у нас или на различни каузи.

 • Компанията взема предвид доброволческия опит при разглеждане на кандидати за работа.

 • Доброволчеството присъства ясно в публичния образ на компанията - в публични годишни отчети, секция на сайта, социални мрежи.

 Журналист

 • Журналистът е номиниран за авторски материали.

 • Журналистът показва устойчив интерес към темата доброволчество.

 • Журналистът е показал чувствителност по социални проблеми и разбиране към нуждата от публично говорене по темата за доброволчеството, като начин за развиване на емпатията в обществото.

 • В работата си по темата журналистът спазва изискванията на Етичния кодекс на българските медии.